Regulamin


Regulamin
V Międzynarodowego Festiwalu Szkół Teatralnych
Warszawa 2009

Rozdział I: Postanowienia ogólne

Artykuł 1

V Międzynarodowy Festiwal Szkół Teatralnych w Warszawie odbywa się pod Wysokim Patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Artykuł 2

Organizatorem Festiwalu jest Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza. Współorganizatorami są: Urząd Miasta Stołecznego Warszawa i Teatr Narodowy w Warszawie oraz Fundacja Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego udziela wsparcia organizacji Festiwalu.

Artykuł 3

Rektor Akademii Teatralnej sprawuje opiekę i nadzór nad przygotowaniami i przebiegiem Festiwalu.

Artykuł 4

Za stronę programową i organizacyjną Festiwalu odpowiedzialny jest Szef Artystyczny Festiwalu. Szefa Artystycznego Festiwalu oraz współpracującą z nim Radę Artystyczną powołuje rektor przy akceptacji senatu Uczelni.

Artykuł 5

V Międzynarodowy Festiwal Szkół Teatralnych odbywa się w Warszawie od 15 do 22 czerwca 2009 roku, zwany dalej w skrócie V MFST.

Rozdział II: Misja i cele V MFST

Artykuł 6

Misją V MFST jest:
- prezentacja wybitnych osiągnięć artystycznych szkolnictwa teatralnego na świecie,
- inspiracja pedagogów, studentów i środowiska teatralnego,
- zapoznanie widzów z miejscem polskiej pedagogiki artystycznej,
- twórcza dyskusja o tradycji i najnowszych tendencjach pedagogicznych oraz artystycznych,
- określanie standardów zawodowych,
- poszukiwanie wspólnego języka opisu zjawiska, jakim jest teatr,
- rozwój młodej kadry pedagogicznej i rozbudzenie twórczej wyobraźni studentów poprzez warsztaty prowadzone przez wybitnych fachowców.

Artykuł 7

Celami V MFST są:

- prezentacja najbardziej wartościowych osiągnięć pedagogiki teatralnej na świecie,
- organizacja spotkań z wybitnymi twórcami w celu przybliżenia sztuki teatru widzom Warszawy,
- organizacja warsztatów, konferencji i sympozjów przeznaczonych dla uczestników festiwalu, społeczności Akademii Teatralnej, zaproszonych gości oraz widzów.

Artykuł 8

Festiwal ma charakter konkursu. Międzynarodowe jury złożone z autorytetów reprezentujących różne dziedziny sztuki teatru ma za zadanie wskazać najciekawsze zjawiska związane z teatrem i nauczaniem teatru. Jury powołuje Rektor na wniosek Szefa Artystycznego Festiwalu.

Rozdział III: Warunki uczestnictwa

Artykuł 9

Do konkursu mogą być zakwalifikowane spektakle, które powstały w okresie ostatnich dwóch lat akademickich, mają skończoną formę teatralną, były publicznie prezentowane i spełniają kryteria, o których mowa w Artykułach 6 i 7. Festiwal jest otwarty na różnorodność formalną składanych propozycji.

Artykuł 10

Proces kwalifikacji obejmuje zgłoszenie nadesłane do 15 lutego 2009 r. zawierające – wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową oraz rejestrację spektaklu na DVD albo VHS.
Organizator zastrzega, że w szczególnych przypadkach może zwrócić się do szkoły z prośbą o umożliwienie obejrzenia spektaklu „na żywo:.

Artykuł 11

Ze względów organizacyjnych, proponowany spektakl nie powinien przekraczać 120 minut a liczba członków zespołu 15 osób – w tym nie więcej niż 3 techników. Zaproszona szkoła teatralna prezentuje publiczności jeden tytuł dwa lub trzy razy.

Artykuł 12

O przyjęciu spektaklu do puli festiwalowej decyduje Szef Artystyczny Festiwalu w porozumieniu z Radą Artystyczną. O swojej decyzji powiadamia szkoły do dnia 1 kwietnia 2009 – na stronie internetowej www.at.edu.pl oraz listownie.

Artykuł 13

Organizatorzy zapewniają uczestnikom zakwaterowanie oraz honoraria.
Koszty podróży, transportu dekoracji, kostiumów i urządzeń technicznych, koszty opłat celnych oraz ubezpieczenia zespołu oraz inne koszty pokrywają same zespoły. Wszelkie sprawy formalne i finansowe związane z pobytem muszą być uregulowane natychmiast po przybyciu na Festiwal.

Artykuł 14

Organizator poinformuje zaproszone szkoły o miejscu pokazu oraz planie prób i spektakli do dnia 15 maja 2009 r. Organizator dołoży wszelkich starań, by proponowane miejsce oraz czas przygotowań były zgodne z kartą zgłoszeniową nadesłaną przez szkołę.

Artykuł 15

Każdy zespół ma obowiązek uzyskać od krajowej agencji ochrony praw autorskich (lub innej uprawnionej instytucji, bądź agenta) pisemne zezwolenie na pokaz wybranego dzieła na Międzynarodowym Festiwalu Szkół Teatralnych w Warszawie.
Pozwolenie to należy przesłać Organizatorowi w terminie do 1 maja 2009 roku. Uczestniczące w Festiwalu uczelnie zobowiązują się do uregulowania wszelkich należności finansowych z tytułu praw autorskich.

Artykuł 16

Każdy zespół musi przedstawić Organizatorowi prawomocną zgodę na rozpowszechnianie – w celach informacyjnych i reklamowych – w mediach, na żywo lub z rejestracji, fragmentów prezentowanego na Festiwalu spektaklu. Zgodę tę Organizator powinien otrzymać do dnia 1 maja 2009 roku.

Artykuł 17

Każdy zespół ma obowiązek przedstawić Organizatorowi atesty przeciwpożarowe i BHP dotyczące scenografii przedstawienia konkursowego do dnia 1 maja 2009 roku.

Artykuł 18

Każdy zespół ma obowiązek w pełni ubezpieczyć wszystkich swoich członków uczestniczących w Festiwalu.

Artykuł 19

Każdy zespół zobowiązuje się do dostarczenia informacji i wymaganych materiałów w terminach ustalonych w regulaminie i innych dokumentach. Wszelkie skutki niewywiązania się z powyższego ponosi zaproszona szkoła.

Artykuł 20

Potwierdzeniem uczestnictwa jest otrzymanie zaproszenia od Organizatora.

Artykuł 21

Zagraniczne zespoły uczestniczące w Festiwalu przyjmują do wiadomości, że pierwszy pokaz spektaklu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się w ramach Festiwalu. Każde odstąpienie od tej zasady wymaga pisemnej zgody Organizatora MFST.

Artykuł 22

Karta zgłoszeniowa stanowi integralną część regulaminu. Karta zgłoszeniowa i pełen tekst regulaminu znajdują się na stronie www.at.edu.pl

Rozdział IV: Nagrody

Artykuł 23

Jury Festiwalu przyzna nagrody regulaminowe biorąc pod uwagę:
- dokonania zespołowe,
- kreacje indywidualne,
- specjalne osiągnięcia,
- zjawiska wyznaczające nowe tendencje w sztuce teatru lub pedagogice.
Nagrody indywidualne mogą zostać przyznane jedynie aktualnym studentom.
Organizator może zgodzić się na ufundowanie nagród dodatkowych przez sponsorów indywidualnych i instytucje – do dyspozycji jury Festiwalu.

Rozdział V: Organizacja

Artykuł 24

Na wniosek Szefa Artystycznego Festiwalu Rektor powołuje jego dwóch zastępców – do spraw organizacyjnych i merytorycznych. W miarę potrzeb Szef Artystyczny może wnioskować o zatrudnienie pracowników do wyznaczonych zadań.

Artykuł 25

Nadzór finansowy nad Festiwalem sprawuje Kanclerz Akademii Teatralnej w porozumieniu z Kwestorem.

Artykuł 26

Zadania wykonawcze realizuje Biuro Festiwalu.

Artykuł 27

Interpretacja niniejszego regulaminu leży w kompetencjach Organizatora. W przypadkach nieprzewidzianych przez regulamin decyzje podejmuje Organizator i są one obwieszczane uczestnikom w trybie komunikatów wewnętrznych.

Artykuł 28

Wszyscy uczestnicy Festiwalu – zespoły artystyczne, technicy, producenci – są obowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu.

Artykuł 29

Regulamin niniejszy został uchwalony w dniu 17 listopada 2008 r.
Regulamin obowiązuje z datą jego uchwalenia.